MH - bordercollie

Mentalbeskrivning- Bordercollie

Mentalbeskrivning. Bordercollie

Röd text- Dimhöjdens Alaska

Moment

1

2

3

4

5

1.a Kontakt

Hälsning

Avvisar kontakt med

morrning och/

eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt

genom att

dra sig undan

Accepterar

kontakt utan att besvara. Drar

sig inte undan

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

1 b. Kontakt

Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförs inom tid.

Följer med motvilligt

Följer med men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

 

1 c. Kontakt

Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd

Undviker, drar

sig undan, söker stöd hos föraren

Accepterar hantering.

Accepterar,

Svarar med kontakt-beteende.

 

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende

 

2a. Lek 1

Leklust

Leker ej

Leker ej men

visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

2b. Lek 1

Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt

med hela munnen

Griper direkt,

hugger föremålet i farten.

2c. Lek 1

Dragkamp

Griper inte

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot

 

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt tuggar

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper

 

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker,  alt.ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper

3a. Jakt

Förföljande

 

(1 & 2)

Startar inte/når ej fram till 1 hjul

 

Startar avbryter innan föremålet

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3b. Jakt

Gripande

 

(1 & 2)

Nonchalerar föremålet. Alt.springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder

4. Aktivitet

Är ouppmärk-

sam ointresserad

inaktiv.

Är uppmärksam

och lugn - står, sitter eller ligger

Är uppmärksam

och i huvudsak

lugn.

Enstaka aktiv-

Itetshöjningar

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet.

5a.Avst.Lek

Intresse

Engageras ej av

figuranten.

Kontroll, avbrott

förekommer.

Intresserad,

följer figuranten

utan avbrott

Intresserad, vill

iväg. Enstaka

startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b.Avst.Lek

Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden

 

Visar enstaka hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c.Avst.Lek

Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning

Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

5d.Avst.Lek

Leklust

Visar inget

intresse.

Leker inte men

visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot

 

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om

Griper direkt med hela munnen.

Drar emot, släpper inte.

5e.Avst.Lek

Samarbete

Visar inget

intresse.

Blir aktiv men

avbryter.

Är aktiv med

figuranten när

denne är aktiv.

Är aktiv med

figuranten

intresse även

mot passiv fig.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. Över-

raskning.

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp

Hukar sig och

stannar.

Gör undan-

manöver utan

att vända bort

blicken.

Flyr högst 5 m.

Flyr mer än 5 m

6b. Över-

raskning.

Hot/Agg.

Visar inga hot-

beteenden.

Visar enstaka

hotbeteenden.

                              

Visar flera hot-

beteenden

under längre tid

 

Visar flera hot-

beteenden och någon attack

Visar hot-

beteenden och

attacker som kan avslutas med bett

 

6c. Över-

raskning.

Nyfikenhet

 

Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.

Går fram när

föraren sitter på

huk och talar till

overallen -

lockar på hunden

Går fram till

overallen när

föraren står

bredvid.

 

Går fram till

overallen när

föraren gått

halva avståndet.

Går fram till

overallen utan

hjälp.

6d. Över-

raskning.

Kvarstående

rädsla.

Ingen tempo-

växling eller

undanmanöver

Liten båge

eller tempo-

växling vid någon

av passagerna

Båge el. tempo-

växling vid

första pass-

agen. Minskat

utslag vid andra

passagen.

Båge el. tempo-

växling vid minst

två passager

utan minskad in-

tensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6e. Över-

raskning.

Kvarstående

intresse

Inget intresse

för overallen.

Stannar upp.

Luktar/tittar på

overallen vid ett

tillfälle.

Stannar upp.

Luktar/tittar på

overallen vid

minst två till-

fällen.

Biter i eller leker med

overallen.

Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med

overallen vid två

eller fler passager

7a. Ljud-

känslighet

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och

stannar

Gör undan-

manöver utan

att vända bort

blicken.

Flyr högst 5 m.

Flyr mer än 5 m.

7b. Ljud-

känslighet

Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när

föraren sitter på

huk och talar till

skramlet - lockar

på hunden.

Går fram till

skramlet när

föraren står

bredvid.

Går fram till

skramlet när

föraren gått

halva avståndet.

Går fram till

skramlet utan

hjälp.

7c. Ljud-

känslighet

Kvarstående

rädsla

Ingen tempo-

förändring eller

undanmanöver

Liten båge, eller

tempo-

växling vid

någon av

passagerna.

Båge eller

tempoväxling

vid första pass-

agen. Minskat

utslag vid andra

passagen.

Båge el. tempo-

växling vid minst

två passager

utan minskad in-

tensitet.

Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. Ljud-

känslighet

Kvarstående

intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp.

Luktar/tittar på

skramlet vid

ett tillfälle.

Stannar upp.

Luktar/tittar på

skramlet vid

minst två

tillfällen.

Biter i eller leker mot

skramlet.

Intresset minskar

efter hand.

Biter eller leker med

skramlet vid två

eller flera passager

8a. Spöken

Hot/Agg

Visar inga hot-

beteenden.

Visar enstaka

hotbeteenden.

Visar flera hot-

beteenden

under längre

tid.

Visar flera hot-

beteenden och

någon attack

Visar hotbeteende

och flera attacker.

8b. Spöken

Kontroll

Enstaka kontroll

därefter inget

intresse/ engagerar sig inte

Tittar mot

spökena då och

då.

Kontrollerar/

handlar mot

spökena.

Långa avbrott.

Kontrollerar/

handlar mot

båda spökena.

Kortare avbrott.

Kontrollerar/

handlar mot båda

spökena under

hela momentet

8c. Spöken

Rädsla

Uppehåller sig i

huvudsak fram-

för eller bredvid

föraren.

Uppehåller sig i

huvudsak fram-

för eller bredvid

föraren.

Någon avstånds-

reglering

Uppehåller sig i

huvudsak fram-

för eller bredvid

föraren. Pendlar

mellan flykt-

start och

kontroll.

Uppehåller sig i

huvudsak bakom

föraren. Pendlar

mellan flyktstart

och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.

8d. Spöken

Nyfikenhet

Går fram när

föraren tagit av

figurantens för-

klädnad.

Går fram när

föraren talar

medfiguranten/ lockar på hunden

Går fram till

spöket när

föraren står

bredvid.

Går fram till

spöket när

föraren gått

halva avståndet

Går fram till

spöket utan hjälp

8e. Spöken

Kontakt

Avvisar eller

undviker

kontaktförsök.

Accepterar

kontakt utan att besvara den

Besvarar

kontakt när

figurant bjuder.

Tar kontakt själv.

Balanserad.

Intensivt kontakt-

beteende mot

figurant. Kan

hoppa och gnälla

9a. Lek 2

Leklust

Leker ej.

Leker ej men

visar intresse.

Leker - startar

långsamt men

blir aktiv.

Leker aktivt,

startar snabbt.

Leker mycket

aktivt, startar

mycket snabbt.

9b. Lek 2

Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på

föremålet.

Griper försiktigt

eller nyper i

föremålet.

Griper direkt med

hela munnen.

Griper direkt,

hugger föremålet.

10. Skott

Visar ingen be-

rördhet. Snabb

kontroll och sedan helt obe-

rörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken,skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet

Berörd, rädd.